• slide 1
  • Slide 2

Thông báo khu nhà ở sinh viên Bắc Ninh

10:09:00 07/09/2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá cho thuê nhà ở

trong Khu nhà ở Sinh viên Bắc Ninh

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 602/TTr-SXD ngày 08/4/2019, Sở Tài chính tại văn bản số 305/STC-QLG&CS ngày 08/4/2019 về việc thẩm định phương án giá thuê nhà ở trong khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá cho thuê nhà ở trong khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Ninh, như sau:

- Sinh viên ở tầng 1, 2, 3; giá thuê: 130.000 đồng/sinh viên/tháng;

- Sinh viên ở tầng 4, 5; giá thuê: 105.000 đồng/sinh viên/tháng;

- Sinh viên ở tầng 6, 7, 8; giá thuê: 85.000 đồng/sinh viên/tháng.

(Giá thuê nhà trên không bao gồm thuế VAT 5%).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Cục thuế Bắc Ninh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

Đánh giá:

 

                   

4/5 (2 bình chọn)

 

Đang xử lý...